Szanowni Państwo,

Przedszkola publiczne, jako placówki nieferyjne, funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu ustaloną przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.) na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Dyrektor danego przedszkola, czynnego w miesiącu lipcu lub sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innych pobliskich przedszkoli, w uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli, które w danym miesiącu mają przerwę wakacyjną.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie 16 - do 20 maja 2022 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.

Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym miesiącu wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektorów pozostałych przedszkoli, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w miesiącu dyżuru wakacyjnego.

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są przede wszystkim z koniecznością dokonania niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych budynków.

Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektorzy przedszkoli nieczynnych w danym miesiącu wakacyjnym, będą powiadamiali rodziców swoich wychowanków, którzy zgłosili uzasadnioną potrzebę opieki dla swojego dziecka, czy istnieje możliwość zapewnienia opieki i przez które przedszkole dyżurujące będzie ona realizowana.

Każde przedszkole pełniące dyżur w jednym z miesięcy wakacyjnych będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkoli nieczynnych w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.

W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 mają obowiązek:

- W terminie 16-20 maja 2022 r. dokonać zgłoszenia dziecka na miesiące lipiec/sierpień u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.

- W terminie 6-10 czerwca 2022 r. złożyć wniosek w przedszkolu macierzystym o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego.

- Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określić dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki.

Po rozpoznaniu możliwości organizacyjnych, dyrektor przedszkola macierzystego, do którego dziecko obecnie uczęszcza, przekaże informację rodzicom do 22 czerwca 2022 r. o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej przez konkretne przedszkole dyżurujące.

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w przedszkolu w miesiącach wakacyjnych i nie złożą stosownego zgłoszenia dyrektorowi przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Dzieci będące obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uczęszczające do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, mogą korzystać z opieki w przedszkolach w miesiącach wakacyjnych za zasadach określonych w rozporządzeniu MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. 2022, poz. 645 z późn. zm.).

Wykaz dyżurów przedszkoli w miesiącach wakacyjnych, z podziałem na rejony miasta w załączniku Organizacja dyżurów wakacyjnych 2022


 Informujemy, że nasze przedszkole w miesiącu lipcu ma przerwę wakcyjną, a w miesiącu sierpniu pełni dyżur wakacyjny. 

beach-g9c255f037_640.jpg