O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole dla wszystkich przyjazne
Przedszkole promujące zdrowieRekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Panstwo,

prosimy o uwazne zapoznanie sie z przygotowanym informatorem, który przyblizy Panstwu zasady i kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2018/2019 i moze byc pomocny w wypelnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym zlozeniu ich w placówce.

Nabór do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzacym, bedzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej, której adres znajdziecie Panstwo na koncu tej informacji.

Podstawa prawna

Zasady przyjec do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzacym jest Miasto Opole, zostaly przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pózn. zm.),
 • uchwaly nr XXXIX/775/2017 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie okreslenia kryteriów branych pod uwage na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów mozliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1108),
 • Zarzadzenia Nr OR-I.0050.52.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego, w tym terminów skladania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzacym (BIP Urzedu Miasta Opola).

Informacje ogólne

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od poczatku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko konczy 3 lata, do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko konczy 7 lat.
 • Od dnia 1 wrzesnia 2018 r. dziecko w wieku 3- 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiazane odbyc roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Dziecko, które w 2018 r. konczy 6 lat, moze n a wniosek rodziców, takze rozpoczac nauke w szkole podstawowej, jezeli korzystalo z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, albo posiada opinie o mozliwosci rozpoczecia nauki w szkole podstawowej, wydana przez publiczna poradnie psychologiczno-pedagogiczna albo niepubliczna poradnie psychologiczno-pedagogiczna.
 • Do przedszkola publicznego przyjmuje sie dzieci zamieszkale na terenie Miasta Opola:
  • na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, zlozonej w tej placówce przez rodziców w terminie od 26 lutego do 2 marca 2018 r.
  • na podstawie pisemnego wniosku o przyjecie do przedszkola zlozonego przez rodziców w placówce, w terminie od 12 marca 2018 r. od godz. 900 do 26 marca 2018 r. do godz. 1600 , po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
 • Dzieci zamieszkale poza terenem Miasta Opola moga byc przyjete do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkajacych w Opolu.
 • Ilekroc w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - nalezy przez to rozumiec równiez prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujace piecze zastepcza nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wylacznie przysluguje wladza rodzicielska lub któremu zostalo powierzone wykonywanie wladzy rodzicielskiej. Jezeli wladza rodzicielska przysluguje na równi obojgu rodzicom majacym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jezeli dziecko nie przebywa stale u zadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania okresla sad opiekunczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z pózn. zm.).

Zasady przyjec

1. Do przedszkoli publicznych przyjmowane sa:

 • dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2015 - 2013),
 • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2012) – objete obowiazkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Do przedszkola publicznego przyjmuje sie na wolne miejsca dzieci zamieszkale na terenie miasta Opola.

3. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Opola moga byc przyjeci do przedszkola publicznego jezeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego Miasto Opole bedzie nadal dysponowalo wolnymi miejscami.

Korzystanie z systemu informatycznego

Zgloszenie dziecka do naboru przy pomocy systemu elektronicznego umozliwi rodzicom sprawdzenie (w dniu ogloszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) czy kandydat zostal zakwalifikowany do przyjecia, a po potwierdzeniu woli zapisu dziecka do przedszkola (w dniu ogloszenia list kandydatów przyjetych i nieprzyjetych) – czy zostal do przedszkola przyjety.  

Zgloszenie kandydata bedzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola deklaracji lub wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami i oswiadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej w scisle okreslonych terminach przyjmowania deklaracji i przyjmowania wniosków.

DEKLARACJE o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci juz uczeszczajacych do przedszkola publicznego pobieraja i wypelniona skladaja w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczeszcza w terminie od 26 lutego do 2 marca 2018 r. Jednoczesnie sa zobowiazani do podpisania umowy na rok szkolny 2018/2019 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki. Niezlozenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacja z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 wrzesnia 2018 r.

WNIOSEK o przyjecie do przedszkola rodzice, którzy chca poslac dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chca zmienic dotychczasowe przedszkole na inne, pobieraja i wypelniony skladaja w przedszkolu, do którego chca zapisac dziecko 12 marca 2018 r. od godz. 900 do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 1600 . Przyjecie kandydata do przedszkola nastepuje w drodze postepowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisje rekrutacyjna. Zgodnie z ustawa Prawo oswiatowe do publicznego przedszkola przyjmowani sa kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postepowanie rekrutacyjne

 1. Postepowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powolana przez dyrektora danego przedszkola.
 2. Postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.
 3. We wniosku nalezy wskazac przedszkola uszeregowane wedlug preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
 4. Wypelniony wniosek (w ilosci kompletów odpowiadajacych liczbie wybranych placówek) nalezy wydrukowac, podpisac i zlozyc w przedszkolu pierwszego wyboru, wskazanym na pierwszym miejscu.
 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegajacych sie o przyjecie do danego przedszkola jest wieksza niz liczba wolnych miejsc, postepowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzglednieniem kryteriów ustawowych i samorzadowych.
 6. Do kazdego wniosku nalezy dolaczyc stosowne dokumenty, niezbedne do potwierdzenia kazdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzajacych dane kryterium - eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisje rekrutacyjna, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisje rekrutacyjna.

I. Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego sa brane pod uwage kryteria (tzw. ustawowe) wynikajace z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe :

 1. wielodzietnosc rodziny kandydata; *
 2. niepelnosprawnosc kandydata;
 3. niepelnosprawnosc jednego z rodziców kandydata;
 4. niepelnosprawnosc obojga rodziców kandydata;
 5. niepelnosprawnosc rodzenstwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; **

Kryteria te maja jednakowa wartosc - 100 punktów.

* wielodzietnosci rodziny – nalezy przez to rozumiec rodzine wychowujaca troje i wiecej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe)

** samotne wychowywanie dziecka – nalezy przez to rozumiec wychowywanie dziecka przez panne, kawalera, wdowe, wdowca, osobe pozostajaca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu,  osobe rozwiedziona, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe)

Dokumenty potwierdzajace spelnianie ww. kryteriów :

 • Oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgledu na niepelnosprawnosc, orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie równowazne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pózn. zm.).
 • Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekajacy rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu zadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poswiadczajacy objecie dziecka piecza zastepcza zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastepczej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z pózn. zm.).

Dokumenty sklada sie w oryginale, w formie notarialnie poswiadczonej kopii albo w postaci urzedowo poswiadczonego odpisu lub wyciagu z dokumentu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez rodzica/opiekuna prawnego.

II. Na drugim etapie brane sa pod uwage tzw. kryteria samorzadowe w Uchwale Nr XXXIX/775/2017 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie okreslenia kryteriów branych pod uwage na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów mozliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbedne do potwierdzenia kryterium
1.

Kandydat objety obowiazkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym spelnianiem obowiazku szkolnego

lub

kandydat ze stwierdzona alergia pokarmowa lub choroba wymagajaca stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza zgloszony do Przedszkola Publicznego nr 28 im. Czeslawa Janczarskiego.

25

Decyzja dyrektora szkoly o odroczeniu spelniania przez dziecko obowiazku szkolnego.

 

 

Zaswiadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u kandydata alergii pokarmowej lub chorobie wymagajacej indywidualnej diety.

2.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata sa zatrudnieni na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej, ucza sie/studiuja w trybie dziennym, prowadza dzialalnosc gospodarcza lub gospodarstwo rolne.

 

 

Kryterium stosuje sie równiez w odniesieniu do pracujacego/uczacego sie/

studiujacego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje kandydata.

20

Zaswiadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaswiadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

lub

zaswiadczenie ze szkoly/uczelni zawierajace informacje o stacjonarnym systemie nauki/studiów

lub

wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sadowego

lub

zaswiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3. Kandydat, którego rodzenstwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, bedzie kontynuowalo wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu. 15 Zaswiadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym rodzice kandydata zlozyli deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzenstwo.
4. Kandydat, którego rodzice we wniosku o przyjecie wskazali w pierwszej preferencji przedszkole, jako najdogodniejsze ze wzgledów logistycznych. 10 Wniosek o przyjecie do przedszkola publicznego.
5. Kandydat z placówki opiekunczo-wychowawczej oraz kandydat z   rodziny objetej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 5

Orzeczenie sadu rodzinnego ustanawiajace nadzór kuratora lub jego kopia

lub

zaswiadczenie wydane przez osrodek pomocy spolecznej o objeciu rodziny wsparciem asystenta.

6. Kandydat, którego rodzice wskazali Opole jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych. 2

Kopia pierwszej strony PIT (zeznania podatkowego za rok poprzedzajacy rekrutacje) opatrzonego prezenta urzedu skarbowego, w którym zostalo zlozone zeznanie

lub

urzedowe potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

lub

zaswiadczenie z urzedu skarbowego potwierdzajace fakt zlozenia zeznania.

 
Uwaga:

 • Kopie dokumentów za zgodnosc z oryginalem poswiadczaja rodzice kandydata.
 • Przewodniczacy komisji rekrutacyjnej moze zadac dokumentów potwierdzajacych okolicznosci zawarte w oswiadczeniach,w terminie wyznaczonym przez przewodniczacego lub moze zwrócic sie do Prezydenta Miasta Opola o potwierdzenie tych okolicznosci.

Terminy postepowania rekrutacyjnego

Postepowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzacym, jest prowadzone w terminach okreslonych w zalaczniku nr 1 do Zarzadzenia nr OR-I.0050.52.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego, w tym terminów skladania dokumentów, opublikowanym na stronie BIP Urzedu Miasta Opola:

 • Od dnia 12 marca 2018 r. od godz. 900 do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 1600 skladanie wypelnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzajacymi spelnianie przez kandydata warunków lub kryteriów (w ilosci kompletów odpowiadajacych liczbie wybranych placówek) - tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji,
 • Dnia 24 kwietnia 2018 r. godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomosci (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjeciem. Rodzice maja obowiazek potwierdzic wole uczeszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez zlozenie w tym przedszkolu pisemnego oswiadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
 • Od dnia od 24 kwietnia 2018 r. od godz. 1400 do dnia 4 maja 2018 r. do godz. 1600 potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez zlozenie w placówce pisemnego oswiadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacja z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 7 maja 2018 r. o godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomosci (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjetych i list dzieci nieprzyjetych do przedszkoli. Lista zawiera imie i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejnosci alfabetycznej oraz najnizsza liczbe punktów, która uprawnia do przyjecia do danego przedszkola.

Procedura odwolawcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjeci do przedszkola, moga:

 1. Zlozyc wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporzadzenie uzasadnienia odmowy przyjecia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomosci listy kandydatów przyjetych i nieprzyjetych. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia zlozenia przez rodzica wniosku
 2. Wniesc do dyrektora przedszkola odwolanie od rozstrzygniecia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Zlozyc do sadu administracyjnego skarge na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola.

 Adres strony naboru elektronicznego
Nabór 2018

http://nabor.pcss.pl/opole

Dokumenty do wypelnienia, przeslania i wydrukowania beda dostepne pod ww. adresem w terminach skladania w placówkach odpowiednio deklaracji lub wniosków.

UWAGA: Wyslanie wypelnionego druku (deklaracja/wniosek) przy pomocy systemu informatycznego bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie bedzie uznawane za zgloszenie dziecka - takie zgloszenie nie bierze udzialu w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja uzupelniajaca

Jezeli wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Opola, zgloszeni do naboru na rok szkolny 2018/2019, zostana przyjeci do przedszkoli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, a przedszkola publiczne beda nadal dysponowaly wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupelniajaca w terminie okreslonym w zalaczniku nr 2 do Zarzadzenia nr OR-I.0050.52.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego, w tym terminów skladania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzacym.

1. Uchwala w sprawie kryteriów branych pod uwage na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych pobierz >>

2. Zarzadzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych przejdz >>