O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole dla wszystkich przyjazne
Przedszkole promujące zdrowieOpłaty w przedszkolach publicznych w Opolu


  Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) pobierane są na podstawie uchwały Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 grudnia 2016 r. poz. 2533 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2533/) ze zmianą w uchwały zmieniającej Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 348 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/348/)

  We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli.

  Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej. Rodzice dzieci 6-letnich (oraz starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które w roku kalendarzowym 2016 ukończyło 6 lat (art. 14 ust. 1 - 3a – tekst jednolity ustawy o systemie oświaty Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

  Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5.

  Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ulega obniżeniu o 50% na dziecko:

  • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
  • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
  • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

  Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.

  Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego przedłożona dyrektorowi przedszkola, w terminie ustalonym w danej placówce.

  Zgodnie z ww. uchwałą obowiązuje zwrot opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu - za każdy dzień nieobecności w przedszkolu (opłata za miesiąc, w którym była nieobecność / liczba dni roboczych x liczba dni nieobecności).

  Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie naliczaną wg stawek obowiązujących w placówce, do której uczęszcza dziecko.

  Od dnia 01.06.2012 r. prosimy wpłacać opłaty za przedszkole na nowy numer konta bankowego:

Bank Millennium

03 1160 2202 0000 0002 1576 9878

  Numer konta Rady Rodziców PP 55:

49 8898 0003 2001 0000 4040 0001